Zásady ochrany osobných údajov

Dovoľujeme si vás stručne informovať o spracovaní osobných údajov. Táto informácia sa netýka osobných údajov právnických osôb, vrátane názvu, právnej formy a kontaktných údajov právnickej osoby.

 1. Kto je správcom vašich osobných údajov?
  Správcom vašich osobných údajov je spoločnosť MD Group, s. r. o., Južná 34, 911 08 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 36 828 467, DIČ: 2022437439 zapísaná na Okresnom súde Trenčín vložka číslo: 18217/R ,  e-mail: merch@vrazednepsyche.sk, tel .: +421 911 330 319 (ďalej len ” Správca “).
 2. V akých situáciách budeme vaše údaje spracovávať?
  1. Kedy spracovávame údaje s vašim súhlasom? O udelenie súhlasu vás požiadame, ak ešte nie ste naším registrovaným zákazníkom ani nemáme iný obdobný vzťah vyhovujúci požiadavkám dôvodu č. 47 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (angl. General Data Protection Regulation, ďalej len “nariadenie GDPR”) a chcete od nás dostávať marketingové ponuky.
  2. Kedy spracovávame údaje bez vášho súhlasu? Bez vášho súhlasu môžeme spracovávať osobné údaje na základe nasledujúcich právnych titulov a pre nasledujúce účely:
   1. Právny titul: Plnenie zmluvy alebo opatrenia pred uzatvorením zmluvy vykonaných na vašu žiadosť
    Účel:
    • realizácia zmluvného záväzku vrátane súvisiacej obchodnej a finančnej komunikácii
    • zákaznícky program
   2. Právny titul: Ochrana práv a právom chránených záujmov Správcu;
    Účel:
    • pre vymáhanie dlžných súm za dodaný tovar alebo iných pohľadávok Správcu;
    • Vo vybraných prípadoch posudzovania Tvojej dôveryhodnosti;
    • Priamy marketing smerovaný výhradne voči našim registrovaným zákazníkom a osobám splňujúcim požiadavky podľa dôvodu č. 47 nariadenia GDPR spočívajúci v ponuke tovarov a služieb poskytovaných Správcom.
   3. Právny titul: Plnenie právnej povinnosti vyplývajúcej zo zákona
    Účel:
    • poskytovanie súčinnosti štátnym orgánom na základe zákona a v jeho medziach, vrátane zákonného uchovania údajov;
    • Vedenie účtovníctva;
    • Elektronická evidencia tržieb.
 3. Aké osobné údaje o vás spracovávame?
  Spracovávame nasledujúce osobné údaje:
  • Identifikačné a kontaktné údaje;
  • údaje o produktoch, ktoré ste zakúpili, príp. o službách, ktoré sme vám poskytli;
  • údaje z našej vzájomnej komunikácie (či už prebehla osobne, písomne, telefonicky alebo inak);
  • platobné údaje (napr. údaj o zaplatenej čiastke apod.);
  • iba vo vybraných prípadoch údaje o vašej dôveryhodnosti, pre účely tzv. blacklistu
 4. Z akých zdrojov tieto informácie pochádzajú?
  Osobné údaje spracovávané Správcom pre účely popísané v bode 2 tieto informácie pochádzajú výhradne od vás, teda údaje, ktoré ste nám poskytoli napr. v súvislosti s uzatvorením zmluvy (nákupom tovaru)
 5. Kto je príjemcom osobných údajov
  Osobné údaje predávame v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom alebo uvedenom rozsahu týmto kategóriám príjemcov:
  • našim zmluvným partnerom, ktorých potrebujeme pro naše bežné fungovanie a realizáciu zmluvného vzťahu s vami, napr. dodávateľom informačných technológií, poskytovateľom kuriérnych alebo poštových služieb;
  • iným subjektom v prípadoch, kedy nám poskytnutie osobných údajov ukladajú právne predpisy, alebo pokiaľ je to nutné pre ochranu našich oprávnených záujmov (napr. súdom atp.);
  • pokiaľ nám k tomu udelíte súhlas v rozsahu e-mailovej adresy, použitej v rámci nákupu na stránkach nášho internetového obchodu, dodávateľom služby priameho marketingu alebo služby na zasielanie dotazníkov spokojnosti s nákupom. Takýto dodávatelia sú voči našej spoločnosti v postavení spracovateľa osobných údajov. Predaním týchto osobných údajov však zaisťujeme všetky Tebe uvedené práva
 6. Aké máte práva pri spracovaní osobných údajov?
  Pokiaľ ide o vaše osobné údaje, máte nasledujúce práva:
  • Právo na prístup – môžete Správcu požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o vás spracovávame. Správca poskytne aj kópiu spracovávaných osobných údajov. Požiadať môžete prostredníctvom e-mail adresy: merch@vrazednepsyche.sk
  • Právo na opravu – môžete Správcu požiadať o opravu nepresných nebo nekompletných osobných údajov
  • Právo na výmaz – môžete Správcu požiadať, aby vymazal vaše osobné údaje, pokiaľ dôjde k niektorému z nasledujúcich situácii:
   • osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracovávané;
   • odvolali ste súhlas, na základe ktorého boli osobné údaje uložené, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracovanie;
   • vzniesoli ste námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní vašich osobných údajov a neexistuje žiaden prevažujúci oprávnený dôvody pre ich spracovanie alebo ste vzniesli námietky proti spracovaniu osobných údajov pre účely priameho marketingu;
   • vaše osobné údaje boli spracované protiprávne;
   • vaše osobne údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského státu, ktoré sa na Správcu vzťahuje;
  • Právo na obmedzenie spracovania – môžete Správcu požiadať, aby obmedzil spracovanie osobných údajov, pokiaľ dôjde k niektorej z nasledujúcich situácii:
   • Popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Správca mohol presnosť osobných údajov overiť;
   • spracovanie osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a miesto toho zadáte príkaz o obmedzení ich použitia;
   • Správca už osobné údaje nepotrebuje pro účely spracovania, ale požadujete ich pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
   • Vzniesoli ste námietku proti spracovaniu osobných údajov podľa čl. 21 odst. 1 nariadenia GDPR, pokiaľ nebude overené, či oprávnený dôvod Správcu prevažuje nad oprávnenými dôvodmi.
  • Právo na dostupnosť údajov – v prípadoch predpokladaných nariadením GDPR máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a ktoré ste poskytli Správcovi., v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb
  • Právo na odvolanie súhlasu – pokiaľ je spracovanie osobných údajov založené na súhlase, máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely, pre ktoré ste dali súhlas, kedykoľvek odvolať
  • Právo vzniesť námietku – môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaní osobných údajov u Správcu pre účely priameho marketingu prevedeného na základe oprávneného záujmu Správcu
  • Právo podať sťažnosť – máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.
 7. Je váš súhlas so spracovaním osobných údajov dobrovoľný alebo povinný?
  O udelenie súhlasu vás požiadame, pokiaľ nie ste našim registrovaným zákazníkom, ani nemáme iný obdobný vzťah vyhovujúci požiadavkám dôvodu č. 47 nariadenia GDPR a chcete od nás dostávať marketingové ponuky. Udelenie tohto súhlasu je celkom dobrovoľné. Udelenie tohto súhlasu nie je podmienkou pre získanie žiadneho tovaru alebo služby z ponuky našej spoločnosti .
 8. Dá sa odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov?
  Súhlas udelený pre marketingové účely môžeš odvolať kedykoľvek.
 9. Ako môžete súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať?
 10. Svoj súhlas s spracovaním osobných údajov môžete odvolať písomne na adresu našej Spoločnosti alebo na e-mail: merch@vrazednepsyche.sk
 11. Ako sa môžete brániť proti priamemu marketingu vykonávanom bez súhlasu?
  Máte právo kedykoľvek bezplatne vzniesť námietku proti takému spracovaniu vašich osobných údajov na ktorýkoľvek z našich kontaktov uvedených v bode 1.
 12. Ďalšie informácie ochrany osobných údajov v obchodných podmienkach Ďalšie podrobné informácie o spracovaní osobných údajov nájdete v našich obchodných podmienkach.